Heather and Elisheba

Heather and Elisheba at Glastonbury Abbey. Aka 'The Danzi Duo'.